Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bianca's pedicure en een client waarop Bianca's pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Bianca's pedicure

 

Bianca's pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bianca's pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consenquenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

 

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bianca's pedicure melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bianca's pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.

 

Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Bianca's pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

Bianca's pedicure moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurispudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

 

Bianca's pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

Op verzoek ontvangt de client een factuur.

 

In bijzondere gevallen en op verzoek van de client kan per bank of giro worden betaald. In dit geval worden er administratiekosten in rekening gebracht. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na het factuurdatum ontvangen, dan verkeert de client in verzuim met ingang van de 15e dag nadat het factuur is uitgeschreven zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de client.

 

Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant worden voldaan.

5. Garantie

 

Bianca's pedicure geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

 

Deze garantie vervalt indien:

 

De client de adviezen niet heeft opgevolgd.

 

De client andere producten heeft gebruikt dan de door Bianca's pedicure geadviseerde producten.

 

De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 4 dagen heeft opgevolgd.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

 

De client voorziet Bianca's pedicure voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Bianca's pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Bianca's pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.

 

Bianca's pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de wet Bescherming Persoonsgegevens. Bianca's pedicure zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

 

7. Geheimhouding

 

Bianca's pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeid uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bianca's pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

 

Bianca's pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bianca's pedicure is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bianca's pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Beschadiging & diefstal

 

Bianca's pedicure heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bianca's pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

 

Indien de client en klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bianca's pedicure.

 

Bianca's pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bianca's pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

11. Behoorlijk gedrag

 

De client behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bianca's pedicure het recht de client de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12 .Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Bianca's pedicure en de client is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.